Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen överlämnade proposition om att överföra uppgifter till landskapen och att grunda Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet

Finansministeriet
8.3.2018 13.30
Pressmeddelande

På våren 2017 överlämnade regeringen en proposition om lagstiftningen för landskaps- och vårdreformen. I landskapslagen fastställs de uppgifter som övergår till landskapen.

Med den aktuella propositionen görs sådana ändringar i lagstiftningen som gäller överförandet av uppgifter till de nya landskapen, till statens nya tillstånds- och tillsynsmyndighet (Luova) och andra myndigheter samt om genomförandet av överföringen. I propositionen ingår förslag till lagstiftning som landskapens nya uppgifter kräver, till exempel när det gäller fiskerinäringen, vattenhushållningen och lantbruksförvaltningen. Det ingår också förslag till ny lagstiftning om Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet och statens ämbetsverk på Åland. I propositionen föreslås också tekniska ändringar i den allmänna administrativa och övriga lagstiftningen som orsakas av att myndighetsstrukturen förändras. Propositionen innehåller huvudsakligen tekniska ändringar. Det ingår sammanlagt 212 lagförslag som rör så gott som alla ministeriers förvaltningsområden.

”Den här propositionen visar hur omfattande landskapens uppgiftsområden är, de är sannerligen inte bara några anordnare av social- och hälsovårdstjänster. Det är också fint att se att Luova går vidare enligt planerna. Den nya nationella tillståndsmyndigheten, som kommer att vara väl förankrad i regionerna, har fått mycket positiv respons under beredningen”, säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

Förslagen som gäller överförandet av uppgifter till landskapen utgår från regeringens proposition till riksdagen om landskaps- och vårdreformen (RP 15/2017) och särskilt 6 § i landskapslagen om landskapens uppgiftsområde.

De största uppgiftsområdena som övergår till landskapen enligt denna proposition är

  • lantbruksförvaltningen
  • miljö- och hälsoskyddet
  • områdesplaneringen
  • fiskerinäringen och vattenhushållningen
  • vattenskyddet och
  • vattentjänster. 

Den här propositionen täcker alla landskapens uppgiftsområden med undantag för de uppgiftsområden som överförs genom separata propositioner som lämnas av ministerierna. Dessa separata propositioner gäller i huvudsak uppgifter med avseende på social- och hälsovård, räddningsväsendet, regionutvecklings- och tillväxttjänster samt uppgifter inom trafiksektorn. Det föreslås också att de ändringar som gäller uppgifternas och landskapens finansiering ska genomföras i form av en särskild regeringsproposition. En betydande del av landskapens kommande uppgifter övergår från statsförvaltningen och deras rättsliga förhållanden och strukturer förändras grundligt.

Angående statens tillstånds- och tillsynsmyndighet och statens ämbetsverk på Åland gäller propositionen grundandet av ämbetsverken och de uppgifter som övergår till dem när andra myndigheter läggs ned i samband med reformen. Ett undantag är uppgifter inom social- och hälsovårdsområdet som social - och hälsovårdsministeriet huvudsakligen kommer att genomföra genom en separat proposition. Propositionen leder till att regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) läggs ner. I samband med reformen överförs vissa uppgifter också till Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket, Statskontoret, Konkurrens- och konsumentverket och till Säkerhets- och kemikalieverket.

Ansvaret för organisering av de uppgifter som ingår i propositionen överförs till landskapen från ingången av 2020. Också de föreslagna ändringarna av organisationen av statsförvaltningen och inrättandet av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet genomförs vid ingången av 2020.

Presentationsmaterial från pressmötet (på finska)
Bakgrundsmaterial från pressmötet (på finska)

Ytterligare information:

Ilkka Turunen, regeringsråd, tfn 02955 30097, ilkka.turunen(at)vm.fi
Matias Hilden, specialmedarbetare, tfn 050 911 9947, matias.hilden(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken Kommunärenden alueuudistus-arkisto