Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Hilmas nya funktionaliteter ökar genomskinlighet i offentliga upphandlingsförfaranden

Finansministeriet
25.1.2021 8.10
Pressmeddelande

En förnyad Hilma-webbtjänst (hankintailmoitukset.fi) har publicerats med flera nya funktionaliteter som effektiviserar verksamheten av såväl upphandlande enheter inom den offentliga sektorn som anbudsgivare, samt ökar genomskinlighet i upphandlingsförfaranden. 

"Samarbete med upphandlande enheter och anbudsgivare har varit riktigt positivt. Båda grupperna har entusiastiskt deltagit i användartester under hösten 2020 och vi har verkligen satsat på att lyssna användarna vid utvecklingen av nya funktionaliteter," berättar Hansels servicechef Tiina Luoma. 

I fortsättningen kan upphandlande enheter lämna anbudsbegäran samt ta emot anbud i form av elektroniska dokument. Detta möjliggör att även sådana upphandlande enheter som inte har ett kommersiellt elektroniskt konkurrensutsättningssystem till sitt förfogande kan ta emot anbud.  

I anslutning till Hilma har man också konstruerat ett enhetligt europeiskt ESPD-dokument (European Single Procurement Document) med hjälp av vilket ska små upphandlande enheter kunna uppfylla kommissionens krav på att använda det elektroniska ESPD-dokumentet. Med ESDP-dokumentet garanterar anbudsgivaren att det inte finns uteslutningsgrunder och att kvalificeringskriterierna ställda av den upphandlande enheten uppfylls. Anbudsgivaren har också möjlighet att använda samma dokument i flera olika upphandlingsförfaranden när giltigheten av dokumentets innehåll en gång har verifierats. 

Också flera andra förbättringar har gjorts i tjänsten, bland annat i sökvakten och urvalsassistenten. Urvalsassistenten leder användaren allt mer, till exempel bestämmer på basis av upphandlingens uppskattade sammanlagda värde om upphandlingen överskrider det nationella tröskelvärdet, och leder användaren automatiskt till ett rätt formulär. Sökvakten har förbättrats enligt anbudsgivarnas önskemål så att den grupperar alla sökvakter i ett och samma e-postmeddelande, samt visar upphandlares namn. Nu är det I Hilma också möjligt att hämta företagsuppgifter direkt ur företags- och organisationsdatasystemet YTJ. 

Utvecklingen av Hilma som en del av Samarbetsforumet för offentlig upphandling fortsätter. 
Utvecklingen av tjänsten sker helt öppet på basis av användarrespons och regelbundna användartester. 

Läs mer om : 
vm.fi/sv/samarbetsforum-for-offentlig-upphandling 


Ytterligare information
Finansministeriet:
finansråd Tero Meltti, tel. 029 553 0770, tero.meltti(at)vm.fi
finansråd Tarja Sinivuori-Boldt, tel. 029 553 0433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi
Hansel:
servicechef Tiina Luoma, tel. 029 444 4312, tiina.luoma(at)hansel.fi

I Hilma (hankintailmoitukset.fi-tjänst) annonserar upphandlande enheter om sin 
offentlig upphandling, och företag får information om pågående och kommande konkurrensutsättningar. År 2020 publicerades över 17 000 upphandlingsannonser. Hilma är finansministeriets tjänst, och på uppdrag av finansministeriet ansvarar Hansel Ab, som är en inköpscentral inom den offentliga förvaltningen, för upprätthållande och utveckling av tjänsten.