Hoppa till innehåll
Media

Ny digitaliseringsbyrå till stöd för ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen

arbets- och näringsministerietfinansministerietkommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2021 14.24 | Publicerad på svenska 25.11.2021 kl. 15.58
Pressmeddelande

Den nya ministerarbetsgruppen styr utvecklingen av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen och sammanställer en lägesbild av branschen. Statsrådet utnämnde ministerarbetsgruppens generalsekreterare den 14 oktober 2021. En ny samarbetsgrupp, digitaliseringsbyrån, inleder samtidigt sin verksamhet.

Kommunikationsministeriet, finansministeriet och arbets- och näringsministeriet tillsatte en ny samarbetsgrupp, en digitaliseringsbyrå, för ansvarsområdet för digitalisering och dataekonomi. Digitaliseringsbyrån sörjer för samarbetet mellan ministerierna och främjar digitalisering och dataekonomi.

- För att Finland ska vara en föregångare inom digitalisering och dataekonomi måste vi inrätta en gemensam ledningscentral. I fortsättningen följer vi principen om ett enda serviceställe när det gäller kontakterna med företag och medborgare, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

Ministerarbetsgruppens generalsekretariat består av förvaltningspolitiska understatssekreteraren Päivi Nerg från finansministeriet inom ansvarsområdet för förvaltningspolitik samt avdelningschefen Laura Eiro från kommunikationsministeriet, IKT-direktören Jarkko Levasma från finansministeriet och direktören för digitala tjänster Mika Nordman från arbets- och näringsministeriet inom ansvarsområdet för digitalisering och dataekonomi. Generalsekreterarna för ministerarbetsgruppens ansvarsområde för digitalisering och dataekonomi Eiro, Levasma och Nordman bildar presidiet för digitaliseringsbyrån.

- Såväl den offentliga som den privata sektorn befinner sig för närvarande i en snabb omvälvning då digitaliseringen omformar våra handlingssätt och vår uppfattning om till exempel offentliga tjänster. För att Finland ska hållas i världstoppen i fråga om denna utveckling måste den offentliga förvaltningen kunna agera enhetligt. Den digitaliseringsbyrå som nu inrättas stärker tillsammans med den redan inrättade ministergruppen den gemensamma förståelsen för och samordningen av digitala frågor på statsrådsnivå, säger kommunminister Sirpa Paatero.

Intressentgrupper kan kontakta digitaliseringsbyrån

Digitaliseringsbyrån stärker genom sin verksamhet samarbetet, samordningen och informationsutbytet mellan ministerierna i fråga om digitalisering och dataekonomi. Målet är att de åtgärder som kommunikationsministeriet, finansministeriet och arbets- och näringsministeriet vidtar för att utveckla digitaliseringen och dataekonomin ska bilda en enhetlig helhet och en delad lägesbild, vilket hjälper att prioritera projekt och bland annat ökar Finlands inflytande på EU-nivå.

– Finland vill aktivt vara med om att göra EU till ett ledande område inom digitalisering. Digitaliseringen berör alla organisationer och människor över sektorsgränserna. Det är viktigt att Finland har klara och enhetliga mål vid unionens beslutsfattande bord, säger näringsminister Mika Lintilä.

Digitaliseringsbyrån agerar också kontaktpunkt för ärenden som gäller verksamhetsområdet för data-, digitaliserings- och informationspolitik. Digitaliseringsbyrån arbetar i nära samarbete med olika ministerier och intressegrupper.

Vad händer härnäst?

Ministerarbetsgruppens första möte hålls den 27 oktober 2021. Under slutet av året ordnas tillställningar för intressentgrupper med anknytning till ministerarbetsgruppens och digitaliseringsbyråns arbete i syfte att skapa en gemensam vision för digitalisering och en lägesbild över digitaliseringen och dataekonomin.

Digitaliseringsbyrån är verksam tills vidare. Tillsättandet ändrar inte ansvars- eller behörighetsfördelningen mellan ministerierna. Digitaliseringsbyrån kan nås per e-post: [email protected]

Närmare information:
Laura Eiro, avdelningschef, kommunikationsministeriet, tfn 0400 969 293
Miikka Rainiala, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 040718 5975
Päivi Nerg, understatssekreterare, finansministeriet, 0295 530149
Jarkko Levasma, IKT-direktör, finansministeriet, tfn 0295 530117
Mika Nordman, direktör för digitala tjänster, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047142