Hoppa till innehåll
Media

OECD offentliggjorde sin rekommendation till Finland om utveckling av statens föregripande styrning – arbetet fortsätter med fyra pilotförsök

finansministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2021 13.00
Pressmeddelande

OECD gav sina rekommendationer onsdagen den 1 september. Arbetet fortsätter utifrån rekommendationerna med fyra pilotprojekt. Resultaten av projekten är internationellt värdefulla.

OECD:s rekommendationer inbegriper till exempel att prognostiseringen kopplas till beredningen av politikåtgärder, strategiprocesser och innovationsverksamhet. Dessutom rekommenderas att olika styrmedel utnyttjas på ett mer ändamålsenligt sätt för att åstadkomma önskade effekter. Målet är att fatta behövliga beslut och genomföra samhälleligt nödvändiga reformer snabbare och effektivare än tidigare i en värld med komplexa problem.

Pilotprojekt utvecklar statens föregripande styrning

Pilotprojekten består av kontinuerligt lärande, barn, ungdomar och familjer, övergången till ett koldioxidneutralt samhälle samt dialogen mellan politiker och tjänstemän.

Målet med reformen av det kontinuerliga lärandet är att sysselsättningsgraden och tillgången på kompetent arbetskraft ska förbättras och att jämlikheten i deltagandet ska öka.

”Detta kommer inte att lyckas genom åtgärder inom ett enskilt förvaltningsområde, utan vi behöver en systemisk förändring. Den statliga styrningen måste vara kraftigt framtidsinriktad och innovativ", konstaterar undervisnings- och kulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen.

Granskningen av budgetarna utvecklas med tanke på barnets rättigheter.

”Bedömning av budgetbeslutens konsekvenser för barn behövs både på statlig nivå, i de kommande välfärdsområdena och på kommunal nivå. Barnbudgetering banar väg för människoorientering, informationsledning och en allt effektivare användning av offentliga medel också för andra befolkningsgruppers del", säger finansministeriets statssekreterare Maria Kaisa Aula.

Dessutom behöver regeringarna nya verktyg för planeringen av den ekonomiska politiken och finansieringslösningarna samt för beslutsfattandet, så att man kan säkerställa en rättvis övergång till ett koldioxidneutralt samhälle. 

"Den offentliga makten spelar en väsentlig roll i förändringen. God framförhållningsförmåga, satsningar på kompetens samt sätten att föra politik och leda är ytterst viktiga utvecklingsobjekt”, säger finansråd Pekka Morén från finansministeriet.

Förtroendet har en nyckelroll i pilotförsöket med dialog mellan politiker och tjänstemän.

”När det gäller att utveckla den statliga styrningen i en ännu mer föregripande riktning är det viktigt att de politiska beslutsfattarna och tjänstemännen har en gemensam förståelse för målen och aktörernas roll i uppnåendet av målen”, konstaterar finansministeriets understatssekreterare Päivi Nerg.

Utgående från det arbete som utförs av OECD och pilotprojekten skapar man under hösten och våren en verksamhetsmodell eller en ny tidsenlig referensram för styrning som kan skapa nödvändiga lösningar. Projektet finansieras av EU-kommissionen. 

Ytterligare information:
Katju Holkeri, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530 087, katju.holkeri (at) vm.fi 
Sirpa Kekkonen, programråd, statsrådets kansli, tfn 0295 160 383, sirpa.kekkonen (at) gov.fi