Hoppa till innehåll
Media

Regeringen beslutade att stärka tillgången till statlig service – riktlinjer för att främja möjligheterna till arbete, studier och boende på flera orter

finansministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2022 14.18
Pressmeddelande

Statsrådet godkände den 31 mars en riksomfattande plan med riktlinjer för placeringen av statens tjänster. Statsrådet fattade dessutom ett principbeslut om riktlinjer för främjande av arbete, studier och boende på flera orter. Syftet är att stärka regionernas livskraft, trygghet, statens konkurrenskraft som arbetsgivare samt jämlikhet, och att samtidigt ta i beaktande olika klient- och språkgrupper.

”Multilokalitet är inte någon framtidsvision utan verklighet redan nu. Planen och principbeslutet gör det möjligt att flexibelt fortsätta med goda förfaranden som uppstått under pandemin också under normala förhållanden. Dessutom tar man i beaktande människornas förändrade behov när det gäller att ordna service. Det är fint att detta viktiga arbete blir färdigt. Den arbetsgrupp som är verksam ända till slutet av regeringsperioden kommer att följa upp uppnåendet av målen”, kommenterar kommunminister Sirpa Paatero.

Kundbesök garanteras, även om e-tjänster används allt oftare

Myndigheternas närvaro i regionerna baserar sig framför allt på behoven av tjänster. E-tjänsterna spelar en viktig roll när det gäller att utnyttja information och att effektivisera den offentliga förvaltningens verksamhet. Digitala tjänster av hög kvalitet är redan nu för många den bekvämaste och primära kanalen för skötsel av ärenden, och denna utvecklingstrend väntas bli starkare även i framtiden. 

Kundbesök är dock fortfarande en betydande servicekanal för många människor och i synnerhet för dem som inte kan eller vill använda elektroniska tjänster. Då man bygger gemensamma kundserviceställen för tjänsteproducenter är det möjligt att trygga tillgången till service och höja servicenivån i regionerna. Multilokaliteten främjar samtidigt möjligheterna för anställda vid olika ämbetsverk att arbeta i gemensamma lokaler på flera olika orter. 

Kundservicen koncentreras och gemensamma arbetsmiljöer skapas i samband med finansministeriets projekt för en reform av service- och lokalnätet. Målet med reformen av service- och lokalnätet är att skapa ett enhetligt kundservicenät i samarbete med kommunerna och FPA före 2029 och att reducera antalet serviceställen i enlighet med statens lokalstrategi som antogs 2021.

Multilokalt arbete och studier ska främjas även efter covid-19-pandemin

Staten främjar förutsättningarna för multilokalt arbete inom hela arbetsmarknaden till exempel genom att ordna tillräckliga förutsättningar för grundläggande informationstekniktjänster och informationssäkra lösningar för multilokalt arbete. Tillgängliga kommunikationstjänster säkerställs så att e-tjänster ska kunna utnyttjas extensivt och på ett jämlikt sätt.

Arbete på flera olika ställen lämpar sig för uppgifter som kan utföras tryggt med digitala medel oberoende av den fysiska platsen. Platsbundet och multilokalt arbete är likvärdiga arbetssätt hos staten. Multilokalitet stärker också statens konkurrenskraft som arbetsgivare. För att multilokalt arbete ska utvecklas understöds kompetensen hos och ledandet av statstjänstemän så att de kan agera ännu bättre i en multilokal arbetsomgivning.

Multilokalitetsutvecklingens konsekvenser för kommunerna utreds och dessa resultat kommer att tas i beaktande vid utvecklingen av kommunpolitiken. Multilokalitetsåtgärderna stöder även uppnåendet av klimatmålen.

Arbetsgrupp ska följa upp och utvärdera framstegen med målen i den riksomfattande planen

Finansministeriet tillsätter en samarbetsgrupp för den kvarvarande regeringsperioden. Gruppen ska bland annat samla in och utvärdera information om läget med statens servicestruktur, tillgången till service och placeringen av statliga funktioner. Gruppen har företrädare för samtliga ministerier, Folkpensionsanstalten och Kommunförbundet. Dessutom tillsätter man till stöd för gruppen en sakkunniggrupp med företrädare för statliga ämbetsverk, som har ett omfattande nätverk av lokaler eller som sköter ett brett spektrum av kundbetjäningsuppgifter. Kommunministerns specialmedarbetare Antti Kotti kommer att vara gruppens ordförande.

De riktlinjer som nu fastslagits på statsrådsnivå baserar sig på den nya lagen om grunderna för tillgången till statlig service och placeringen av funktioner, som trädde i kraft den 1 januari 2022.

Mer information:
Antti Kotti, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 160 548, antti.kotti(at)gov.fi
Juha Sarkio, avdelningschef, finansministeriet, tfn 0295 530031, juha.sarkio(at)gov.fi
Janne Öberg, finansråd, tfn 0295 530 473, janne.oberg(at)gov.fi 

Förvaltningspolitiken Sirpa Paatero Staten som arbetsgivare