Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådet utdelade 21 kommuner behovsprövad höjning av statsandelen

Finansministeriet
21.11.2019 13.42
Pressmeddelande

Statsrådet beviljade torsdagen den 21 november de behovsprövade höjningarna av statsandelen för år 2019. 21 kommuner understöds med sammanlagt 10 miljoner euro.

Behovsprövad höjning av statsandelen kan beviljas kommuner som på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt stöd. Lokala särförhållanden tas också i beaktande.

I år sökte 89 kommuner stöd, medan antalet var 85 förra omgången (år 2014). Det sammanlagda stödbelopp som ansöktes uppgick i år nästan till 100,0 miljoner euro. I år beviljas 21 kommuner höjning av statsandelen. År 2014 uppgick antalet stödmottagare till 28, och det utdelade beloppet var 20 miljoner euro.

Kommunerna motiverade höjningsbehovet bland annat med det försvagade ekonomiska läget, minskningen av skatteintäkterna, ökade bokslutsunderskott och balansproblem, nedskärningarna i statsandelarna och förändringarna i serviceboven. Ansökarna hänvisade också till exceptionella och oförutsedda utgifter inom social- och hälsovården, i synnerhet den specialiserade sjukvården.

För att tillämpa enhetliga bedömningsgrunder jämfördes kommunerna förutom enligt de motiveringar som framfördes i ansökningarna även enligt nyckeltal i boksluten för 2017-2018, så att bokslutsuppgifterna för 2018 prioriterades. Nyckeltalen baserar sig på uppgifterna enligt resultaträkningen och finansieringsanalysen i kommunens och kommunkoncernens bokslut samt balansomsättningen. Man har dessutom granskat de uppgifter som kommunen angett i sin ansökan, speciellt angående den ekonomiska utvecklingen år 2019, faktorerna som påverkar den samt dessa faktorers betydelse för kommunens ekonomi.

Villkoret en plan för att balansera ekonomin

Ett villkor för att höjning av statsandelen ska kunna beviljas är att kommunen antagit en plan för att balansera kommunens ekonomi. Planen skulle fogas till ansökan. Statsandelsmyndigheten kan också ställa andra villkor som gäller kommunens ekonomi för beviljandet och användningen av höjningen av statsandelen.

Höjningen avses utgöra en del av kommunens egna saneringsåtgärder som kommunen bör bereda sig för oberoende av höjningen. Höjningen får inte leda till en motsvarande ökning av utgifter som kommunen beslutar om.

Höjningarna utbetalas kommunerna före utgången av innevarande år.

Kommunerna som ansökt och erhållit behovsprövad höjning av statsandelen

Ytterligare information:

Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman tfn 02955 30389, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden