Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förslag om höjt avdrag för bostad på arbetsorten och utvidgad skattefrihet för resekostnadsersättningar för frivilligarbetare

Finansministeriet
25.6.2018 15.29
Nyhet

Finansministeriet har sänt idag, den 25 juni 2018 förslag om skatteändringar som hänför sig till budgetpropositionen för 2019 på remiss.

Höjning av avdragsbeloppet för bostad på arbetsorten

I samband med budgetförhandlingarna våren 2018 fattade regeringen beslut om att ändra avdraget för bostad på arbetsorten så att det bättre stöder flytt på grund av arbete. Det föreslås att maximibeloppet för avdrag för bostad på arbetsorten höjs från 250 euro till 450 euro. Avsikten är att avdrag kan beviljas för varje sådan full kalendermånad då den skattskyldige har haft en stadigvarande bostad och en arbetsbostad till sitt förfogande. En höjning av det månatliga maximibeloppet med 200 euro ökar de disponibla inkomsterna för medelinkomsttagare med cirka 1 150 euro per år, om han eller hon får fullt avdrag för bostad på arbetsorten för hela året.

Tillämpningsområdet för ersättning för skattefria resekostnadsersättningar för frivilligarbetare utvidgas och maximibeloppet av kilometerersättning höjs

Sedan ingången av 2001 har det kunnat betalas skattefria resekostnadsersättningar till frivilligarbetare för resor som företas på uppdrag av allmännyttiga samfund. Enligt förslaget ska skattefriheten för resekostnadsersättningar till frivilligarbetare utvidgas så att den även omfattar offentliga samfund, dvs. resekostnadsersättningar som betalas ut av bland annat staten, kommunerna och församlingar. Förutsättningarna för skattefrihet föreslås vara desamma som i fråga om allmännyttigt samfund. Förslaget om att utvidga tillämpningsområdet förenhetligar skattebehandlingen av resekostnadsersättningar för frivilligarbetare som arbetar för offentliga samfund och allmännyttiga samfund.

Dessutom föreslås det att maximibeloppet av skattefria kilometerersättningar till frivilligarbetare ska höjas från nuvarande 2 000 euro till 3 000 euro per kalenderår. Den övre gränsen har inte höjts sedan bestämmelsen trädde i kraft 2001.

Remisstiden går ut den 17 augusti 2018.

Projektsidorna

Mer information:

Timo Annala, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30318, timo.annala(at)vm.fi