Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Under temaveckan för öppen förvaltning diskuteras förtroende, dryftas invandrarnas delaktighet och ordnas träffar på ministeriet

Finansministeriet
5.3.2018 15.51 | Publicerad på svenska 8.3.2018 kl. 19.12
Pressmeddelande
Öppen förvaltning.

I Finland ordnas den 5–13 mars 2018 en temavecka för öppen förvaltning som en del av det internationella programmet Open Government Partnership. Finansministeriet ordnar ett flertal evenemang och verkstäder kring temat.

Alla offentliga aktörer har förbundit sig till principerna för öppen förvaltning. I den pågående tredje handlingsplanen för öppen förvaltning är tyngdpunkterna begriplighet, offentlighet och öppna landskap.

Av kommunerna har särskilt Uleåborgs stad valt öppenhet som ett centralt tema i sin verksamhet i år, vilket tar sig uttryck i ett systematiskt utvecklingsarbete inom hela stadsorganisationen. Programmet för öppna data som administreras av Befolkningsregistercentralen öppnar de offentliga datalagren så att även den privata sektorn kan utnyttja dem i sin affärsverksamhet.

Ljusstarka Uleåborg
Närståendevård
Klientrelationer

Internationella aktörer inom öppen förvaltning berömmer och sporrar Finland

OECD:s nya rekommendation om öppen förvaltning stakar ut riktlinjerna för den fortsatta utvecklingen även i Finland. OECD:s Allessandro Bellantoni sporrar Finland att bli det första landet som fyller alla tio kriterier i rekommendationen.

Open Government Partnerships (OGP) Helen Turek berömmer Finlands öppenhet. Hon konstaterar dock att det ännu återstår en del arbete när det gäller att utveckla öppenheten, till exempel inom områdena för direkt påverkan och medborgarbudget.

OECD:n videohälsning (FM:s youtubekanal)
OGP:n videohälsning (FM:s youtubekanal)

Den öppna förvaltningens träff fredagen den 9 mars

Den öppna förvaltningens träff är ett fritt evenemang där ett stort antal aktörer presenterar sig. Träffarna är öppna för alla som är intresserade av öppen förvaltning: tjänstemän, medborgare och medier. På träffarna presenterar sig bland annat Institutet för de inhemska språken (klart myndighetsspråk), justitieministeriet (tjänsten demokratia.fi), Befolkningsregistercentralen (öppna data), Hansel (tjänsten tutkihankintoja.fi), Helsingfors stad och Kommunförbundet (delaktighetsspelet) och finansministeriet (öppen förvaltning, öppna landskap, etikarbetet och digitaliseringen av upphandlingar).

Träffarna ordnas kl. 9–12 i finansministeriets lokaler på Mariegatan 9. Det är fritt fram att antingen sticka sig in eller stanna en längre stund på träffarna. På platsen finns en glassbar för att friska upp deltagarna. På grund av passerkontrollen ber vi om förhandsanmälningar till träffarna.

Länk till anmälan

Verkstad om förtroende tisdagen den 13 mars

Projektet för öppen förvaltning ordnar tisdagen den 13 mars 2018 kl. 12–16 en verkstad om förtroende på hotell Arthur. Huvudtemat för verkstaden är förtroendet för institutioner. Akademiforskare Hanna Wass från Helsingfors universitet är diskussionsledare. Programmet inleds av tf professor Elina Kestilä-Kekkonen med ett anförande om faktorer som påverkar förtroendet och nivån på förtroendet då man betraktar Finland i en internationell kontext (Luottamukseen vaikuttavat tekijät ja luottamuksen taso: Suomi kansainvälisessä kontekstissa). Vidare håller pol.mag. Isak Vento ett anförande där det dryftas om det finns rum för misstankar i demokratin (Onko demokratiassa tilaa epäilylle?).

I Finland ligger medborgarnas förtroende för de politiska institutionerna på en internationellt hög nivå liksom i de andra nordiska länderna. Däremot kan misstron mot de politiska beslutsfattarna ses som en central faktor som till och med är nödvändig med tanke på demokratins välbefinnande. Bör man i stället för att granska hur omfattande förtroendet är fokusera på kvaliteten på förtroendet, dvs. hurdan information bedömningen av de politiska beslutsfattarna baserar sig på och huruvida medborgarna skiljer på institutioner och personer som jobbar vid dem i sin bedömning av det politiska förtroendet.

Länk till anmälan till verkstaden om förtroende

Verkstad om migration onsdagen den 7 mars

I verkstaden om migration diskuteras invandrarnas delaktighet och möjligheter att påverka. Arbetet går ut på att diskutera frågor och sammanställa förslag till olika medel för påverkan samt på att skapa en grund för fortsatt utveckling av dem. Utifrån resultaten från verkstaden fortsätter arbetet mellan de organisationer som är intresserade av att ta del i samarbetet. Evenemangets språk är finska och engelska.

Programmet för öppen förvaltning har sina rötter i Obamas förvaltning

Programmet för öppen förvaltning, som administreras av finansministeriet, har som mål att främja öppenheten i förvaltningen och öppnare information, att säkerställa medborgarnas och icke-statliga organisationers möjligheter att delta i utvecklingen av samhället och i bekämpning av korruptionen. De centrala målen i finansministeriets förvaltningspolitik är delaktighet och medborgarnas starka förtroende samt ett enhetligt, fungerande och tryggt samhälle och servicesystem

avoinhallinto.fi
OECD/Open Government
Open Government Partnership

Ytterligare information:

Katju Holkeri, finansråd, tfn 0295 530 087 (programmet för öppen förvaltning, verkstaden om förtroende)
Johanna Nurmi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 171 (migrationsverkstaden)
Pauliina Pussinen, specialsakkunnig p.0295 530 108 (träffarna om öppen förvaltning)

Avoin hallinto Finansministeriet Förvaltningspolitiken Ministeriet