Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Bestämmelse om statens tjänstemannaetiska delegation fogas till statstjänstemannalagen

Finansministeriet
27.9.2018 13.35
Nyhet

Regeringen föreslår en ändring i statstjänstemannalagen. Genom ändringen fogas till lagen en ny paragraf med bestämmelser om statens tjänstemannaetiska delegation som finns i samband med finansministeriet.

Delegationen ska behandla ärenden som gäller tjänstemannaetik och på begäran av statens ämbetsverk yttra sig i tjänstemannaetiska frågor. Med tjänstemannaetik avses tjänstemännens och myndigheternas värderingar och principer.

Delegationens verksamhet främjar en allt bättre hantering av tjänstemannaetiska frågor och tjänstemannaetikens höga nivå. Den tjänstemannaetiska delegationen är oberoende av finansministeriet och ska heller inte agera som tvistlösnings- eller klagomålsinstans. Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning och uppgifter utfärdas genom statsrådets förordning.

Den tjänstemannaetiska delegationen har i dagsläget genom finansministeriets beslut tillsatts till sin andra mandatperiod för perioden 1.3.2018—31.12.2020. Den vid ikraftträdandet av lagen tillsatta statens tjänstemannaetiska delegation fortsätter till utgången av sin mandatperiod. Den nya bestämmelsen ska tillämpas på delegationen från och med ingången av 2019 då lagen avses träda i kraft. 

Ytterligare information: 

Anna Gau, regeringssekreterare, tfn 0295530321, anna.gau(at)vm.fi