Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Samfundsbeskattningen förenklas – indelningen i förvärvskällor slopas

Finansministeriet
29.11.2018 13.30
Pressmeddelande

Ett samfunds beskattningsbara inkomster beräknas framöver i regel enbart enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Reformen minskar företagens administrativa börda.

I samfundsbeskattningen delas förvärvskällorna i dagsläget upp i inkomster från näringsverksamhet, jordbruk och annan verksamhet. Beskattningen av olika förvärvskällor beräknas utifrån tre olika lagar (lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, inkomstskattelagen för gårdsbruk, inkomstskattelagen).

Regeringen föreslår att samfunds samtliga inkomster i fortsättningen i regel ska höra till inkomst av näringsverksamhet. Inkomsterna ska beskattas enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Jordbruket förblir en separat förvärvskälla. Resultatet för jordbruk ska beräknas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk.

Ändringen gäller bland annat aktiebolag och andelslag. Indelningen i förvärvskällor ändras inte när det gäller beskattningen av bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag och till exempel allmännyttiga samfund.

Beräkningen av beskattningsbar inkomst förenklas

Sammanslagningen av förvärvskällor gör det enklare att beräkna samfundens beskattningsbara inkomst eftersom resultatet inte längre behöver beräknas skilt för två separata beskattningsbara förvärvskällor.

För närvarande kan ett negativt resultat för en förvärvskälla inte avdras från resultatet för en annan förvärvskälla. I fortsättningen kan ett samfund avdra alla utgifter för förvärvande av inkomst och avdragsgilla ränteutgifter från inkomst från förvärvskällan för näring.

Ett nytt tillgångsslag för övrig egendom tas i bruk

I samfunds näringsförvärvskällor tas det in ett nytt tillgångsslag för övrig egendom. På uthyrning av fastigheter tillämpas nuvarande principer för rättspraxis, enligt vilka uthyrningsverksamhet inte betraktas som näringsverksamhet.

Fastigheter som uthyrts till utomstående betraktas i fortsättningen som övrig egendom. Förluster från överlåtelse av fastigheter eller fastighetsaktier som betraktas som övrig egendom är till skillnad från dagsläget avdragsgilla från näringsförvärvskällans totala inkomster.

Som övrig egendom betraktas till exempel sådana tillgångar som samfundet inte använder för inkomstens förvärvande, såsom en aktieägares egendom som är i privat användning.

Regeringen lämnade propositionen om lagändringarna torsdagen den 29 november. Avsikten är att ändringarna tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2020. Propositionen publiceras på regeringens beslutssida.

Frågor och svar om sammanslagningen av samfunds förvärvskällor

Ytterligare information:

Sirpa-Liisa Venesjärvi, specialsakkunnig, tfn 02955 30695, sirpa-liisa.venesjarvi(at)vm.fi