Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår ändringar i lagen om hemkommun

finansministeriet
Utgivningsdatum 28.5.2020 10.52
Pressmeddelande

Arbetsgruppen som utrett ändringsbehov i anslutning till lagen om hemkommun föreslår att man fogar grunder för att stryka anteckningen om hemkommun i befolkningsdatasystemet till lagen i ett läge där en person inte längre uppfyller de lagstadgade förutsättningar för erhållande av hemkommun i Finland. Arbetsgruppen föreslår också andra mindre ändringar i lagen om hemkommun. Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport den 27 maj 2020 till kommunminister Sirpa Paatero.

Den föreslagna ändringen gäller utlänningar som flyttat till Finland till exempel i ett läge där deras uppehållstillstånd i Finland inte förlängts. Det skulle då vara fråga om medborgare i länder utanför EU. För att trygga rättssäkerheten ska dessa personer höras innan beslutet fattas och ges möjlighet att söka ändring i myndighetens beslut.

Ärendet gäller också brittiska medborgare som förlorar sitt EU-medborgarskap till följd av utträdet ur EU, vilket oftast varit grunden för deras hemkommun i Finland.

Utträdesavtalet anger de förutsättningar under vilka brittiska medborgare och deras familjemedlemmar får uppehållsrätt i Finland. Sådana personer har också rätt till hemkommun i Finland. Arbetsgruppen föreslår därför att det till lagen om hemkommun fogas en bestämmelse om den uppehållsrätt som fås i och med utträdesavtalet.

Anteckningen om hemkommun slopas samtidigt som personens rätt till hemkommun slopas

Lagen om hemkommun fastställer de förutsättningar under vilka en person som flyttat till Finland från utlandet får hemkommun i Finland. Till dessa förutsättningar hör t.ex. medborgarskap i Finland, i ett annat nordiskt land eller i ett EU-medlemsland, giltigt uppehållstillstånd eller en familjemedlems hemkommun i Finland.

Lagen innehåller dock inga bestämmelser om hur man ska förfara när förutsättningarna för erhållande av hemkommun inte längre uppfylls. Ändringen förbättrar riktigheten av uppgifterna i befolkningsdatasystemet och betjänar de statliga och kommunala myndigheter som utnyttjar systemet.

Arbetsgruppens övriga förslag

Arbetsgruppen föreslår dessutom förbättringar i informationsutbytet mellan myndigheterna samt en totalrevidering av lagen om hemkommun. Den gällande lagen är från 1994. I samband med revideringen bör man till exempel ta i beaktande den övriga lagstiftningsutvecklingen efter att lagen stiftats, de krav och möjligheter som digitaliseringen medför samt myndigheternas och domstolarnas tillämpningspraxis som kumulerats under årens lopp.

Lagberedningsarbetet inleds utifrån arbetsgruppens förslag

Finansministeriet inleder beredningen av lagändringar som gäller ändring av lagen om hemkommun utifrån arbetsgruppens förslag. Avsikten är att ett utkast till regeringsproposition om dessa sänds på remiss i början av hösten.

I den arbetsgrupp som finansministeriet tillsatte den 24 januari 2020 ingick företrädare för de ministerier, myndigheter och andra aktörer som är centrala med tanke på tillämpningen av lagen om hemkommun.

Ytterligare information:

Ville Koponen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 504, ville.koponen(at)vm.fi (inte anträffbar 1–12.6)

Marja Liukko, biträdande jurist, tfn 0295 530 566, marja.liukko(at)vm.fi

Valtteri Aaltonen, minister Paateros specialmedarbetare, tfn 0295 530 399, valtteri.aaltonen(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden Sirpa Paatero