Hoppa till innehåll
Media

Digitaliseringen inom den offentliga sektorn i Europa siktar mot samma mål: digitala tjänster för alla

finansministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2017 14.10
Pressmeddelande
Fotot: Aron Urb (EU2017EE)

EU- och EFTA-ländernas ministrar med ansvar för digitalisering antog den 6 oktober i Tallinn en deklaration om gemensamma riktlinjer och mål för den digitala utvecklingen inom den offentliga sektorn i Europa. I deklarationen betonas medborgarnas och företagens rätt till digitala tjänster.

Förvaltningen i Finland digitaliseras planmässigt, precis som i många andra länder i Europa. Riktlinjerna och målen i deklarationen styr Finland och de övriga europeiska länderna åt samma håll. Meningen är att medborgarna och företagen allt mer ska tas med i utvecklingen av e-tjänster.

Effektivare utnyttjad information

I den nu undertecknade deklarationen ligger fokus inte på teknik utan på tillgången till tjänster. I deklarationen ingår för första gången också en bilaga med en beskrivning av principerna för utvecklingen av digitala offentliga tjänster.

I deklarationen betonas principen digitalt som standard (digital by default), enligt vilken alla tjänster bör finnas till hands digitalt alltid då det är möjligt. Enligt oberoende bedömningar hör Finland i detta avseende till Europatoppen och att prioritera e-tjänster är en av regeringens riktlinjer. Ett tecken på att utvecklingen går i rätt riktning är den i juni 2017 publicerade färdplanen för digitala tjänster med 112 utvalda tjänster som i första hand ska tillhandahållas elektroniskt. För de medborgare som inte kan använda e-tjänster utvecklas olika former av stöd.

Principen endast en gång (once only) är en av de viktigaste riktlinjerna i deklarationen. Med detta avses att medborgarna inte ska behöva lämna samma uppgifter mer än en gång om uppgifterna redan finns i ett register inom den offentliga förvaltningen. I Finland utnyttjas registeruppgifter redan nu effektivt över organisationsgränserna. Insatser för att omsätta principen i praktiken görs bl.a. inom projektet för en gemensam informationsförvaltning.

Fokus på att ta fram gränsöverskridande tjänster i Europa

Ett särdrag för den digitala utvecklingen i Europa är att viljan att ta fram gränsöverskridande tjänster. Detta betyder att tjänster i ett land öppnas för medborgare och företag i andra länder och att de europeiska grundläggande rättigheterna kan genomföras bättre än hittills. Ett annat sätt att stödja medborgarna och företagen är att tillåta utbyte av information mellan olika länders förvaltningar. Detta är ofta det smidigaste sättet för kunderna inom den offentliga förvaltningen att uträtta ärenden. På detta område har Finland redan länge samarbetat med Sverige och de andra nordiska länderna.

Deklarationen innehåller mål för medlemsländerna och förslag till uppgifter för kommissionen och andra EU-institutioner. Kommissionens roll är att fatta gemensamma beslut och att stödja medlemsländerna i digitaliseringen. Kommissionens finansiella instrument, såsom European Connecting Facility (CEF), används som stöd för digitaliseringen. Finland har redan fått CEF-stöd för några projekt.

På ministerkonferensen representerades Finland av statsekreterare Jari Partanen i kommun- och reformminister Anu Vehviläinens ställe och av IKT-direktör Anna-Maija Karjalainen. Statsekreterare Partanen undertecknade deklarationen.

Ministerial Declaration on eGovernment - Tallinn declaration (6 October 2017) 

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rissanen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 364, olli-pekka.rissanen(at)vm.fi
Sami Kivivasara, lagstiftningsråd, tfn 02955 30023, sami.kivivasara(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Offentliga förvaltningens ICT