Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Lagstiftningen om de statliga ämbetsverkens öppettider revideras – flexiblare utveckling av kundbetjäningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2022 13.53
Pressmeddelande

De föreslagna lagändringarna skapar tydliga ramar och minimikrav för statliga myndigheters öppettider. På detta sätt kan myndigheten besluta om sina servicetider och allokera sina öppettider enligt kundernas behov. Öppettiderna kan variera lokalt och under olika dagar. Det skulle inte uppstå något omedelbart tryck på att ändra myndigheternas nuvarande öppethållningspraxis. Regeringen lämnade sin proposition till riksdagen den 12 maj.

”Det är viktigt att de statliga ämbetsverkens öppettider moderniseras så att de motsvarar dagens behov. På så sätt kan ämbetsverken utveckla kundservicen mer flexibelt utifrån medborgarnas behov och närtjänster kan garanteras på olika håll i Finland. E-tjänster och nya servicelösningar möjliggör redan nu ett bredare serviceurval också när det gäller kundbesök”, säger kommunminister Sirpa Paatero.

Öppettiderna bör i fortsättningen organiseras så att man tar i beaktande antalet kunder i området och kundernas behov. För öppettidernas del beaktar man behovet av kundbesök i förhållande till andra sätt att sköta ärenden, såsom e-tjänster. Reformen tryggar tillgången till kundbesök, myndigheternas tillgänglighet per telefon samt utveckling av verksamheten med mer flexibla öppettider. Lagstiftningen föreslås dessutom identifiera de begränsade öppettiderna för mindre multilokala verksamhetsställen och trygga deras tjänster.

Miniminivå för öppettider för vissa verksamhetsställen – verksamhetsställena kan ha öppet också en längre tid

Avsikten är också att utfärda en förordning av statsrådet som förpliktar myndigheterna att hålla de verksamhetsställen som finns på deras huvudsakliga verksamhetsställen öppna under minst sex timmar varje vardag. Dessutom borde verksamhetsställena hålla öppet under vardagar i minst tre timmar, om kundvolymen vid verksamhetsstället är minst hälften av det huvudsakliga verksamhetsställets dito och om verksamhetsstället har minst fem kundmottagare. Ämbetsverken beslutar själva om öppettiderna för andra verksamhetsställen. Det är fråga om en miniminivå, verksamhetsställena kan med andra ord ha öppet också en längre tid. 

Den nuvarande regleringen är föråldrad 

Den nuvarande lagstiftningen om öppettider är från 1994. Statliga ämbetsverk ska i regel vara öppna varje vardag kl. 8.00–16.15. Öppettiderna har dessutom kunnat förlängas av särskilda skäl. Däremot har de kunnat förkortas endast temporärt. Den nuvarande lagstiftningen motsvarar inte längre kundernas behov och tar inte hänsyn till olika myndigheter eller verksamhetsställen. Lagstiftningen uppfyller inte heller kraven i grundlagen.

Den nuvarande förordningen har blivit föråldrad eftersom den till exempel utfärdats vid en tid då det inte fanns offentliga e-tjänster. De statliga tjänsterna har digitaliserats redan under en länge tid, men den personliga servicen spelar fortfarande en viktig roll för dem som använder statens tjänster. 

Den nya lagstiftningen gäller inte pågående projekt för att skapa ett gemensamt kundservicenät för statsförvaltningen

Målet med finansministeriets projekt för att reformera service- och lokalnätet är att skapa ett gemensamt kundservicenätverk för statsförvaltningen i samarbete med FPA och kommunerna före 2029. Den offentliga förvaltningens gemensamma kundserviceställen ska vara öppna med enhetliga öppettider överallt i Finland. Den aktuella lagstiftningen omfattar inte gemensamma kundserviceställen, utan deras servicetider kommer att preciseras under det fortsatta arbetet med projektet.

Den nya lagstiftningen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Mer information:
Lauri Finér, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530283, lauri.finer(at)gov.fi
Elina Isoksela, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 116, elina.isoksela(at)gov.fi