Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Samarbetsgrupperna för informationshantering inleder sin verksamhet – syftet med samarbetet är att främja uppnåendet av målen i informationshanteringslagen

Finansministeriet
16.9.2020 8.11
Pressmeddelande

Finansministeriet har tillsatt tre samarbetsgrupper för samarbetet kring informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen.

Samarbetet baserar sig på informationshanteringslagen (906/2019, 7 §), med stöd av vilken finansministeriet har till uppgift att sörja för ordnandet av samarbetet kring informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen och produktionen av informations- och kommunikationstekniska tjänster. Grupperna organiseras under oktober månad och deras mandattid varar till utgången av 2023.

Syftet med samarbetsgrupperna är att främja genomförandet av informationshanteringslagen samt den gemensamma utvecklingen, målinriktningen, uppföljningen och verkningsfullheten av de verksamhetssätt och tjänster som hänför sig till informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen. Det centrala målet för interaktivt samarbete är att koncentrera och rikta utvecklingen och åtgärderna på olika håll i samma riktning och på så sätt minska bland annat överlappande arbete och kostnader samt öka förståelsen för till exempel reformernas konsekvenser.

Samarbetsgrupperna:

  • den strategiska samarbetsgruppen för informationshantering och digitalisering inom den offentliga förvaltningen
  • samarbetsgruppen för informationshantering inom statsförvaltningen
  • arkitektursamarbetsgruppen för utveckling av verksamheten

Grupperna har omfattande uppgifter

Samarbetsgrupperna följer utvecklingen och förändringarna i fråga om digitaliseringen, informationshanteringen och de informations- och kommunikationstekniska tjänsterna inom den offentliga förvaltningen och bedömer vilka konsekvenser dessa ändringar har för den offentliga förvaltningens uppgifter samt service- och förvaltningsstrukturerna.

Man utarbetar också gemensamma mål, riktlinjer och förslag till tillvägagångssätt för att främja verksamheten och interoperabiliteten, och sammanställer och upprätthåller den kunskapsbas som behövs i beslutsfattandet. Samarbetsgrupperna behandlar utvecklingsprojekt, lagstiftningsprojekt och strukturella reformer som hänför sig till den offentliga förvaltningens verksamhet, informationshantering och informationssystem. De tillsatta grupperna behandlar också frågor som gäller internationellt samarbete och samarbete på EU-nivå. 

Den strategiska samarbetsgruppen för informationshantering och digitalisering inom den offentliga förvaltningen skapar bland annat gemensamma informationspolitiska mål och riktlinjer för utvecklingen av den offentliga förvaltningens tjänster och verksamhet. Samarbetsgruppen för statsförvaltningens informationshantering bildar å sin sida bland annat gemensamma mål för utveckling av statsförvaltningens tjänster och verksamhet, informationshantering och tjänsteproduktion.

Arkitektursamarbetsgruppen för utveckling av verksamheten inom den offentliga förvaltningen förvaltar en gemensam övergripande bild av den helhet som består av organisationer, tjänster, verksamhet, uppgifter och datalager samt datasystem inom den offentliga förvaltningen samt främjar interoperabiliteten mellan datalager inom den offentliga förvaltningen genom att upprätthålla riktlinjer som styr utvecklingen av datalager.

Finansministeriet har redan tidigare tillsatt en strategisk ledningsgrupp för den digitala säkerheten för perioden 1.1.2020 –31.12.2024 för strategisk styrning av den digitala säkerheten och ett balanserat främjande av den digitala säkerheten och digitaliseringen. Den strategiska ledningsgruppens viktigaste uppgift är att samordna den strategiska riskbedömningen av den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen. Arbetet är en del av en mer omfattande samarbetsstruktur för informationshantering än vad som nu har fastställts. 

Ytterligare information:
Heikki Talkkari, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 096, heikkeneki.talkkari (at) vm.fi
Jaakko Poikonen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 057, jaakko.poikonen(at)vm.fi
Suvi Remes, konsultativ tjänsteman, tfn 0 295 530 039, suvi.remes(at)vm.fi
Tuija Kuusisto, informationsförvaltningsråd, tfn 0295 530 121, tuija.kuusisto(at)vm.fi