Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Regleringen av utländska bassamfund förnyas

Finansministeriet
1.11.2018 14.09
Pressmeddelande

Genom lagändringen verkställs EU-lagstiftning som gäller bekämpning av skatteflykt.

Syftet med bassamfundslagen är att beskatta sådana inkomster i Finland som skattskyldiga samfund har kanaliserat till sina bolag i länder med låg beskattning. Som bassamfund betraktas samfund i vilka i Finland allmänt skattskyldiga har bestämmande inflytande. Stater med låg beskattning är enligt lagen sådana stater där beskattningsnivån är lägre än 60 procent av nivån i Finland.

Regeringen föreslår att man i fortsättningen betraktar 25 procents ägande som gränsen för bestämmande inflytande. Då man bedömer om gränsen överskridits tar man även i beaktande sådana personers andelar i utländska bassamfund som är i intressegemenskap med den skattskyldige.

Verksamhetens art och utbytet av skatteuppgifter påverkar

Regeringen föreslår att lagens tillämpningsområde förenhetligas och utvidgas. Lagen ska i fortsättningen gälla samtliga branscher. I dagsläget har bland annat industriell produktion avgränsats utanför tillämpningsområdet.

Bassamfund som är belägna i stater utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan i fortsättningen undantas tillämpningsområdet för lagen om samtliga nedan angivna villkor uppfylls:

Staten där samfundet är beläget finns inte på EU:s så kallade svartllsta
Bolaget bedriver ekonomisk och produktionsmässig verksamhet i staten där det är beläget
Finland och staten i fråga har kommit överens om tillräckligt utbyte av skatteuppgifter

Samfund i skatteavtalsstater ska inte längre undgå lagens tillämpningsområde med stöd av den så kallade grå listan. Samfund i EU-medlemsstater kan inte längre undgå lagens tillämpningsområde med stöd av särskilda bestämmelser om nivån för beskattningen.

Samfund inom EES ska kunna undgå lagens tillämpningsområde på basis av ekonomisk verksamhet i stort sett på samma sätt som nu.

EU-lagstiftningen utgör bakgrunden

Förändringarna baserar sig i huvudsak på EU-direktivet om bekämpning av skatteflykt. Lagändringen avses träda i kraft vid ingången av nästa år. Lagändringen uppskattas inte avsevärt öka skatteintäkterna.

Regeringens proposition publiceras på beslutssidan.

Frågor och svar om ändring av bassamfundslagen
13 utlåtanden om lagstiftningen om utländska bassamfund (nyhet 28.8.)

Ytterligare information:

Anu Rajamäki, specialsakkunnig, tfn 02955 30398, anu.rajamaki(at)vm.fi
Jari Salokoski, finansråd, tfn 02955 30437, jari.salokoski(at)vm.fi
Jaana Mikkola, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30665, jaana.mikkola(at)vm.fi