Hoppa till innehåll
Media

Finland sätter fart på vätebaserad ekonomi: Gasgrid startar ett överföringsbolag för väte

arbets- och näringsministerietfinansministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 22.6.2022 16.16
Pressmeddelande 417/2022

I Finland inrättas ett nationellt vätenätverk. Statsrådets finanspolitiska ministerutskott har idag förordat utvidgningen på koncernnivå av det helt statsägda Gasgrid Finland Oy:s bransch till utveckling av infrastruktur för överföring av väte och en marknad för väte i Finland.

Finlands och EU:s ambitiösa klimatmål, de stigande energipriserna och avvecklingen av användningen av fossil energi från Ryssland har påskyndat behovet av att hitta nya och i synnerhet utsläppsfria energilösningar. Väte har en viktig roll i fråga om att möjliggöra utsläppsfria lösningar i det framtida klimatneutrala energisystemet.

Gasgrid Finland Oy ansvarar i Finland för överföringen av gas och för tryggande av ett fungerande och störningsfritt gassystem under alla omständigheter. Bolagets strategiska intresse omfattar i fortsättningen också överföring av väte och dess avledningar i gasform, utveckling av infrastruktur för överföring av dem och tryggande av störningsfri funktion.

För uppgiften bildar bolaget ett dotterbolag, Vetyverkko Oy, som kapitaliseras genom nuvarande finansieringsarrangemang och kassaflödet i bolagets affärsverksamhet. Staten kan vid behov kapitalisera bolaget, om nya projekt visar sig vara betydande för främjande av väteutvecklingen.

”Gasgrids vätebolag är en utmärkt fortsättning på regeringens målmedvetna energipolitik. Med hjälp av lösningar som grundar sig på väte kan vi minska utsläpp och sänka energipriset. Samtidigt förbättras vår självförsörjningsgrad i fråga om energi. Det betyder att Finland ligger i framkant inom vätebaserad ekonomi”, säger finansminister Annika Saarikko som ansvarar för ägarstyrningen av Gasgrid.

Finland siktar på att bli ett ledande land inom väteutveckling

Utvecklingen av vätebaserad ekonomi har fått fart av det rådande geopolitiska läget och därmed behovet att minska vårt beroende av importerad energi. Energikrisen har lett till att snabbare utveckling av Finlands nationella energisäkerhet och självständighet i fråga om energi behövs.

Vätebaserad ekonomi har en stor potential. Finland kan få en betydande roll som producent och exporterare av väte i framtiden.

”Regeringen kommer att främja investeringar för överföring och distribution av väte ännu under denna valperiod. De centrala riktlinjerna för vätebaserad ekonomi ingår i klimat- och energistrategin, som lämnas till riksdagen nästa vecka. Det politiska linjeval som regeringens finanspolitiska ministerutskott (TALPO) nu har gjort är ett smakprov på delarna som gäller väte i strategin”, säger näringsminister Mika Lintilä.

”Det gläder mig mycket att grunderna för vätebaserad ekonomi i Finland nu skapas i rätt ordning genom att ett nationellt överföringsnät byggs upp”, fortsätter Lintilä.

Offentliga åtgärder kan användas för att skapa kolsnål väteproduktionskapacitet och att få fart på användningen av kolsnålt väte i industrin, i trafiken och på energimarknaderna, framför allt för att balansera elmarknaden. Gassystemets överföringskapacitet är betydligt mycket större än elsystemets, och den kunde utnyttjas till exempel för överföring av kolsnåla gaser, som väte, som producerats med el. Det skulle ge värdefull flexibilitet i elsystemet.

Det moderna stamnätet för el, som beaktar kommande investeringsbehov, och den omfattande vindkraftskapaciteten, som utvecklas snabbt, har skapat utmärka förutsättningar för ibruktagning och utnyttjande av innovationer som gäller väte.

Förslagen om lagstiftning för vätemarknaden, som publicerats i samband med Europeiska kommissionens beredning av regelverket som gäller gasmarknaden, ger en tydlig ram för verksamheten och den roll som innehavarna av överföringsnätverk för väte har i och med att det nuvarande regelverket som gäller innehavare av överföringsnät ska utvidgas att gälla också innehavare av vätenätverk.

I utkastet till klimat- och energistrategin, som är i slutskedet av beredningen, konstateras att Finlands energiförsörjning baserar sig på decentraliserad energiproduktion, mångsidiga energikällor och ett leveranssäkert överförings- och distributionssystem. I slutsatserna lyfter man fram beredskapen för att utveckla vätenätverk och infrastruktur på ett nationellt samordnat sätt och så att gaspaketets regelverk beaktas.

Vätebaserad ekonomi skapar ny hållbar tillväxt

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering strävar Finland efter att vara klimatneutralt före 2035. Ett nationellt vätenätverk främjar Finlands mål om klimatneutralitet. Vätenätverket kan möjliggöra effektiv överföring av energi och råvaror samt främja hållbar utveckling genom bredare användning av förnybar energi.

Vätenätverket skapar också förutsättningar för ny P2X-industri (omvandling av el till andra produkter) i Finland.

Det nya ekosystemet för produktion av kolneutral energi förbättrar dessutom Finlands försörjningsberedskap.

Mer information: Joel Kuuva, finansministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 6444, joel.kuuva(at)gov.fi