Hoppa till innehåll
Media

Projektet för utveckling av statsunderstöden satsar på att utveckla kommunernas understödspraxis

finansministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2020 11.39 | Publicerad på svenska 14.12.2020 kl. 14.41
Pressmeddelande

Projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstöden har fått en separat sektion för utveckling av kommunernas praxis i fråga om statsunderstöd. Kommunsektionen har som mål att förtydliga helheten av statsunderstöd som riktas till kommuner och samkommuner ur såväl statsrådets som kommunernas synvinkel.

Kommunsektionen tillsattes för tiden 1.11.2020 –31.5.2022. Arbetet utförs med metoder och principer för gemensam utveckling, och man önskar att kommunfältet deltar aktivt i utvecklingsarbetet. 

Våren 2021 genomförs en kartläggning av nuläget och utvecklingsobjekten för statsunderstödsverksamheten, och den riktar sig till beviljare och sökande. Kartläggningen genomförs genom intervjuer, workshoppar och en enkät. 

Datalagren i det datasystem som ska byggas upp för statsunderstödsverksamheten, i statsandelssystemet och i kommunekonomin samordnas ur kommunkundernas synvinkel. Uppgifter i andra myndigheters databaser utnyttjas och nödvändiga uppgifter begärs endast en gång. Sektionen utarbetar också en beskrivning av olika slags statsunderstöds roll som styrmedel för kommunernas verksamhet. 

Hösten 2021 inleds arbetet som har ett samband med framtiden för statsunderstödsverksamheten. Målet är att finna lösningar bland annat på principerna för mätning av konsekvenserna, utnyttjande av utvärderingsinformation och spridning av resultaten av verksamheten. 

En halvtidsrapport om nuläget och utvecklingsobjekten publiceras i början av hösten 2021. Förslag till principer och tillvägagångssätt för kommunernas statsunderstödsverksamhet sammanställs i en slutrapport som publiceras i maj 2022.

Bakgrund till utvecklingsprojektet

Statsbidragsmyndigheterna beviljar årligen kommuner, samkommuner och enheter som hör till kommunkoncernen flera olika statsunderstöd till ett belopp av hundratals miljoner euro. De sektorsspecifika statsunderstöden utgör inte någon tydlig helhet ur kommunernas synvinkel. Risken är att sökningarna överlappar varandra, att målen är motstridiga och att det uppstår eventuella konflikter med kommunernas välfärdsuppgifter. 

Det finns också en risk för att understöden leder till temporär projektutveckling i stället för kontinuerlig utveckling av verksamheten och tjänsterna. De verksamhetsmodeller som skapats inom projekten blir nödvändigtvis inte bestående efter att projekten avslutats. 

Målet med utvecklings- och digitaliseringsprojektet för statsunderstödsverksamheten är att öka transparensen, öppenheten, effektiviteten och genomslagningen i statsunderstödsverksamheten. 

Ytterligare information:
Jani Heikkinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 466, jani.heikkinen(at)vm.fi
Ulla Suomela, specialsakkunnig, tfn 0295 530 178, ulla.suomela(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden